HomeKlachtenregeling

Interne klachtenregeling Meijer & Van der Vlis Advocaten

Meijer & Van der Vlis Advocaten streeft naar een optimale kwaliteit in dienstverlening om de belangen van haar cliënten zo goed mogelijk te behartigen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Indien u een klacht heeft over het secretariaat danwel over onze juridische medewerker dan kunt u zich eveneens wenden tot uw eigen advocaat.

Van belang is dat u uw klacht binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen en/of nalaten van de desbetreffende advocaat dat aanleiding tot de klacht heeft gegeven, dient voor te leggen aan de desbetreffende advocaat.

Voor het indienen van uw klacht en het behandelen hiervan zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

De ontvangst van uw klachtbrief zullen wij schriftelijk aan u bevestigen waarbij wij u desgewenst zullen uitnodigen om uw klacht mondeling toe te lichten. De betrokken advocaat draagt zorg voor een behoorlijke behandeling en vastlegging van de klacht. Geheimhouding wordt onder alle omstandigheden gewaarborgd.

Wij zullen er vervolgens naar streven in samenspraak met u voor zover mogelijk binnen vier weken tot een oplossing voor het gerezen probleem te komen. Indien het niet mogelijk is binnen vier weken tot een oplossing te komen zullen wij u hier schriftelijk van op de hoogte stellen. De gevonden oplossing zullen wij vervolgens schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Meijer & Van der Vlis Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. De geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s Gravenhage.

U kunt de klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,00. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000,00, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Ons kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie * behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Let op, klachten die uitsluitend van tuchtrechtelijke aard zijn kunnen niet door de Geschillencommissie Advocatuur behandeld worden. Deze klachten kunnen bij de deken in het arrondissement alwaar de advocaat werkzaam is worden ingediend. Voor meer informatie over de geschillencommissie advocatuur gaat u naar www.degeschillencommissie.nl.

Wanneer u van mening bent dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kunt u zich wenden tot de deken van de Orde van Advocaten te Noord-Holland om daar uw klacht kenbaar te maken.

Meer informatie over laatstgenoemde mogelijkheid is te vinden op de website van de Noord-Hollandse Orde van Advocaten.

https://mvadvocaten.nl/wp-content/uploads/2021/03/Meijer-en-van-der-vlis-advocaten-logo.png

KVK nummer: 34338288
BTW nummer: 8158.51650-B01

Volg ons:

CONTACT

Copyright © Meijer & van der Vlis Advocaten

Site made by: MarkOut